Cookie szabályzat


Fiori-Kert Kft az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a kertepites-solymar.hu weboldal által használt sütikkel (angolul: cookie) kapcsolatos tudnivalókról.

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (2) – (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően történik, mely jogszabályhelyek az alábbiak szerint rendelkeznek:

„(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

(3) A szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

 

Mik azok a cookie-k?

A cookie akként, definiálható, hogy egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a webhely az Ön számítógépének merevlemezén található kisméretű cookie-fájlba (állományba) továbbít azért, hogy a webhely megjegyezhesse az Ön által használt számítógép segítségével tett látogatást. Egy cookie tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyről a cookie érkezett, valamint tartalmazza a cookie érvényességi idejét, és egy értéket, amely általában egy véletlenszerűen létrehozott egyedi szám.

A cookie-k használata önmagában nem alkalmas az Ön személyazonosságának megállapítására. A cookie-k segíthetnek egy webhelynek a tartalom összeállításában úgy, hogy azokat gyorsabban összepárosítja az Ön preferenciáival és érdeklődésével.

A cookie-k megkönnyítik a weboldal használatát, és elősegítik, hogy az oldal a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen. A cookie-k biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalon történő működésének biztosítását. A honlap a sütik segítségével meghatározott ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál.

 

Egyes cookie-kat arra használok, hogy információt gyűjtsek azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóim honlapomat. Ezek a cookie-k olyan adatok megismerését teszik lehetővé, mint például, hogy a látogatók melyik oldalt, aloldalt tekintették meg, az oldal mely részére kattintottak, hány oldalt vagy aloldalt kerestek fel és milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje. A cookie-k információt adhatnak arról, hogy a látogatók milyen eszközt használtak a weboldalunk megtekintésére, illetve mely földrajzi helyről tekintették meg oldalaimat, stb. Mindezen adatok megismerésének célja honlapom és a rajta megtalálható funkciók, szolgáltatások fejlesztése, optimalizációja és ez által a felhasználói élmény javítása, a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása. A honlapom látogatottságára vonatkozó statisztikai adatokat a Google Analytics szolgáltatása segítségével mérem.

 

A Google Analytics szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatóját a következő linken keresztül érheti el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

 

Milyen típusú cookie-k használatosak?

Ehelyütt azokat a cookie típusokat sorolom fel, melyeket gazdasági tevékenységem ellátása során használok.

 

Cookie beállítások módosítása, cookie-k törlése

Amennyiben Ön korábban hozzájárult a cookie-k használatához a weboldalon, abban az esetben is van lehetősége arra, hogy a cookie-k beállításait módosítsa, ill. a cookie-kat eszközéről törölje. A webes böngészők lehetővé teszik a cookie beállítások módosítását vagy a cookie-k törlését. Felhívom a Tisztelt Látogatóim figyelmét, hogy a cookie-k törlése vagy letiltása esetén nem tudom garantálni, hogy a Látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára.

Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a cookie-k beállításainak módosításáról, a cookie-k törléséről a különböző típusú böngészőkben:

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

I. Adatkezelő megnevezése, adatai, elérhetőségei

Név: Fiori Kert Szolgáltató Kft.
Adószám: 23288005-2-43
Telefonszám: +36-20-513-0561
E-mail cím: info@kertepites-solymar.hu

II. A Szabályzat hatálya

Jelen Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a http://kertepites-solymar.hu/ címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki.
Jelen Szabályzatnak időbeli korlátozás nélkül, határozatlan ideig érvényes.
A Szabályzatot az Adatkezelő bármikor módosíthatja, módosításáról az Adatkezelő a Felhasználókat megfelelő módon (az oldal megnyitásakor felugró információs sávban) tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a Felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a http://kertepites-solymar.hu/ oldalon található hivatkozás vezet.
A Szabályzat hatálya nem terjed ki azokra a kérdésekre, melyeket az ÁSZF rendez. A Szabályzat nem ismerteti a szolgáltatás megrendelésével, a szolgáltatás teljesítésével, a felek felelősségének kérdéseivel, a vállalkozói díj megfizetésével és egyéb, a vállalkozási szerződés törvényes definíciója szerinti lényeges szerződési elemekkel kapcsolatos információkat.

III. Fogalom-meghatározások

1. Felhasználó: az adatkezelő által működtetett oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően vásárolt
2. Személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
4. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
5. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
6. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.
9. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
10. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

IV. A kezelt adatok köre és azok megjelenése

1. A felhasználó döntése alapján üzenet küldéskor illetve árajánlat kérésekor megadható adat:
• Magánszemélyek esetében: kereszt- és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám
• Jogi személyek, gazdasági társaságok esetében: képviselő neve, e-mail cím, telefonszám

V. Adatkezelés célja és feltételei

1. Az adatkezelésre a http://kertepites-solymar.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
2. Az adatkezelés célja a http://kertepites-solymar.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.
Ezen belül:
– az e-mail cím a kapcsolattartást,
– az egyéb adatok a nyújtott szolgáltatás teljesítésének megvalósulását, kézbesítést, valamint számlázást szolgálják.
3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4. Az oldal nem küld szolgáltatással összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, hírlevelet, vagy reklámot, a megadott adatok kizárólag a válaszadásra, illetve kapcsolattartás idejéig lesznek tárolva a cég postafiókjában. Adatbázisban vagy egyéb adatkezelési cég számára továbbításra nem kerül sor.
5. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.
6. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért, valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta az árajánlat vagy kapcsolat felvételi űrlap kitöltésekor.

VI. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

1. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Egyebekben az Adatkezelő a Felhasználó adatait harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, illetve garantálja, hogy nem végeztet olyan kiszervezett tevékenységet, melyen keresztül harmadik személy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül hozzáférhetne a kezelt adattartalomhoz.
2. Az adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

VII. Adatkezelés időtartama

1. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére a felhasználó a szolgáltatások időtartamáig, illetve a szerződéses kapcsolat fennállása alatt jogosult. A törlés időpontja a szerződéses kapcsolat igénymentes megszűnésétől számított 15 nap.
Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is. Az Adatkezelő bármilyen bűncselekmény gyanúja, avagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén az általa kezelt személyes adatokat köteles az eljáró hatóságok, bíróságok, bűnüldöző szervek megkeresése alapján hozzáférhetővé tenni.
2. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal

1. A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatkezelők nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználó a kérelmét írásban, postai vagy elektronikus úton küldheti meg az adatkezelő részére http://kertepites-solymar.hu honlapon található elérhetőségekre. Az adatkezelő a kérelem megérkezésétől számított 15 napon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő munkanapot kell tekinteni.
2. A tájékoztatást az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő köteles a felhasználóval a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.
3. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény írásban, postai vagy elektronikus úton küldheti meg az adatkezelő részére a http://kertepites-solymar.hu honlapon található elérhetőségekre küldött küldeménnyel kérhető.
4. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

IX. Felhasználó felelőssége

1. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes. A felhasználók az oldal használata során – például fórumon – más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult.
2. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.
3. Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt az Adatkezelő felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, az Adatkezelő az adatokat törli. Az Adatkezelő az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

X. Adatkezelő felelőssége

1. Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
2. Az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
4. Az adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

XI. Jogérvényesítés

1. A felhasználók adatkezeléssel, az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.
2. A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához, illetve más, jogszabályban az adatvédelmi panaszok kezelésével megbízott hatósághoz.